دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc

تعداد صفحات : 17

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کمال گرایی

بخشی از متن :

کمال گرایی:

سازة كمال گرايي در گذشته مورد توجه نظر يه پردازان بزر گي همچون فرو يد، آدلر و مازلو بوده است (نورد بي و هال،1974) و در دهه هاي اخير نيز مورد اقبال پژوهشگران بسياري قرارگرفته است و هركدام به فراخور ديدگاه خود تعر يف متفاوتي از آن ارائه داده اند. با اين حال اكثر پژوهشگران، برا ين امر كه معيارهاي بلند مرتبه براي عملكرد، مفهوم محوري كمال گرايي است، توافق دارند.

هورنای(1950) كمال گرايي را شيوه اي از زندگي مي داند كه افراد برا ي رهايي از اضطراب اساسي آن را به كار مي بندند و كمال گرايي را گرا يش روان رنجورانه به بي عيب و نقص بودن، كوچك ترين اشتباه خود را گناهي نابخشودني پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامد های شوم داشتن، تعریف می کند. هانلند (1978) بر اين باور است كه كمال گرايي نشان دهندة گرايش و علاقة فرد به درك محيط پيرامون خود به گونة قانون همه يا هيچ است كه به موجب آن، نتا يج به شكل موفقيت ها يا شكست ها حاصل مي شوند. گرچه مفهوم كمال گرايي به طور گسترده اي توجه روان شناسان را به خود جلب كرده است، اما هنوز به عنوان پديده اي تقر يباً ناشناخته و ناسازگار تعريف شده است. سازة كمال گرايي مثبت و منفي، مي تواند به صورت هاي به هنجار و نابه هنجار باشد(هماچک،2006).

به عقیده تری شوت و همکاران(2005) كساني كه كمال گرايي مثبت(به هنجار) دارند، معيارهايي را براي خود در نظر مي گيرند، اما به جاي اين كه ر سيدن و يا نرسيدن به آن معيارها برايشان مهم باشد، نفس تلاش كردن برا ي رسيدن به هدف در نظرشان اهميت دارد. در واقع ا ين افراد از كار و تلاش زياد لذت مي برند و وقتي در انجام دادن يا ندادن كاري آزادند ، سعي مي كنند آن را به بهترين نحوی كه مي توانند انجام دهند .

كمال گرايي مثبت به هنجار(نه تنها موجب مشكلي نمي شود، بلكه باعث مي شود كه فرد استعدادهاي خويش را شكوفا سازد و به احساس رضايت شخصي بالايي دست يابد.

در مقابل، افراد كمال گراي منفي(نابه هنجار) يا روا ن رنجور، بيشتر در فكر آنند كه مبادا اشتباهي از آ ن ها سر بزند؛ آن ها هيچ وقت احساس پيروزي نمي كنند. كسا ني كه كمال گرايي منفي دارند ، حتي اگر از ديگران بهتر كار مي كنند، بازهم احساس رضا يت نمي كنند، آن ها خود را سرزنش مي كنند، هدف بالاتري را در نظر مي گيرند و مدام در اين زنجيرة بي انتها گير مي كنند، هميشه با خودشان درگيرند و در نتيجه دچار انواع افسردگي و روان رنجورخويي مي شوند.

کمالگرایی نقش مهمی در سبب شناسی، حفظ و مسیر آسیب هاي روانی بازي میکند؛ و با مکانیزم هایی از جمله معیارهاي افراطی که باعث ایجاد قوانین انعطاف ناپذیر براي عملکرد می شود و نیز رفتارهایی همچون اجتناب و ارزیابی مکرر عملکرد، سوگیريهاي شناختی همچون افکار دومقوله اي(اگان، پیک، دایک و ریز، 2007 ؛ واتسون، الفیک، دهر، استیل و ویلکچ،2010) توجه انتخابی به شکست و افزایش معیارها درمورد دستاوردها برجسته می شود(گلور، برون، فیربرن و شافران، 2007)

اروزکان، کاراکاس، آتا و آیبرك ( 2011 ) بیان میکنند کمالگرا کسی است که مجموعهاي از استاندارهاي سخت، غیرواقعی و بالا ایجاد میکند و هنگام ارزیابی عملکرد خود درگیر تفکر همه یا هیچ میشود. بنابراین، موفقیت تنها زمانی رخ میدهد که یک معیار بالا به دست آید و عملکرد فقط در چارچوب آن معیار بی عیب و نقص است. افراد کمالگرا تجارب شکست را بیش از حد تعمیم میدهند. بنابراین دور از انتظار نیست که پژوهشها حاکی از آن باشند که کمالگرایی با افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، خودکشی، بیماري کرونري قلب و الکلیسم ارتباط داشته باشد. چرا که وقتی فرد پذیرش خود را مشروط به کسب موفقیتها و معیارها میداند، احتمالاً روند پیگیري اهداف به طورمؤثر، دچار مشکل خواهد شد و به دنبال آن، شکست و ناکامی در تحقق اهداف رخ خواهد داد، که این خود باعث ناکامی فرد در دستیابی به سایر اهداف و ایجاد شناختهاي معیوب در فرد خواهد شد. بنابراین در طی این فرایند کمالگرایی مستوجب مشکلات و مسائل بسیار در فرد میشود. براساس پژوهشهایی که تاکنون در زمینه کمالگرایی انجام شده است ازجمله پژوهش استوبر، کمپ و کاف ( 2008 ) کمالگرایی پیامدهایی همچون افسردگی، اختلالهاي روده اي و احساس گناه را به دنبال دارد. بنابراین به نظر میرسد لازم است این پیامدها در افراد تعدیل شوند. برخی از پژوهشگران بیان میکنند انواعی از کمالگرایی بهنجار، سازگارانه و سالم اند و این نوع کمالگرایی را میتوان از انواع روان آزرده، ناسالم و ناسازگارانه آن متمایز کرد(وینتر،2006) از نظر لی، اسکپسالیوان و کمپداش ( 2012 )، بین کمالگرایی بهنجار و روان آزرده تمایز وجود دارد . کمالگرایی بهنجار به عنوان تلاش براي معیار هاي معقول و واقعی تعریف شده است؛ کمالگرایی روان آزرده تمایل به تلاش براي معیارهاي بسیار بالا است که با ترس از شکست و تمرکز بر مأیوس کردن دیگران ، همراه است. رویکرد دیگر براي تعریف و اندازه گیري کمالگرایی به وسیله هویت و فلت (1991) نقل از اروزکان و همکاران،2011) پایه گذاري شد. آنها نشان دادند که کمالگرایی از سه بعد جداگانه تشکیل شده است. کمالگرایی خودمدار، دیگرمدار و اجتماع مدار.

اگر کمالگرایی را به صورت یک طیف درنظر بگیریم در یک انتهاي آن کمالگرایی روان آزرده، در انتهاي دیگر افراد غیرکمال گرا و در جایی در این بین، کمالگرایی بهنجار و سالم قرار دارد که با معیارهاي بالا، سطح بالاي سازمان یافتگی و تلاش براي برتري مشخص میشود. افراد کمالگرا مستعد تجربه احساس گناه هستند. این حالت تنها در کمالگرایی ناسازگار دیده میشود، درحالیکه کمالگرایی سازگار، با تجربه احساس غرور همراه است(لی و همکاران،2012). همچنین شواهد نشان می دهد که کمالگرایی خودمدار و دیگرمدار با سطوح بالاي احساس گناه آن هم به دنبال شکست در وظایف، همراه است(اگان، وید و شافران، 2011).

کمالگرایی اجتماع مدار، افراد را از تجربه احساس رضایت و غرور به هنگام دستیابی به نتایج عالی باز می دارد (استوبر و یانگ، 2010).

فروست و همکاران(1990) از شش بعد كمالگرايي ياد مي كنند كه عبارتند از اهداف و معيارهاي شخصي، اهميت دادن بيش از اندازه به اشتباه، انتظارات والدين، انتقادات والدين، ترديد در اعمال و سازماندهي . از اين ميان، معيارهاي شخصي و سازماندهي، تبيين كنندة كمالگرايي مثبت يا سازگارانه و ديگر ابعاد تبيين كنندة کمالگرايي منفي يا ناسازگارانه است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی

نابع فارسی:

احمدی، سید احمد، و رمضانی، علی(1386) تأثیر آموزش مسئولیت پذیری به شیوه گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش آموزان متوسطه اصفهان. پژوهش های تربیتی و روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال سوم، دوره دوم، شماره پیاپی 8، ص 23-32.

اعرابیان، ا، خداپناهی، م.ک، حیدری، م، صالح صدق پور،ب.(1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله روانشناسی، 8، ص 360-371.

برنز، د.(1984) شناخت درمانی: روان شناسی افسردگی و فنون و شناخت شخصیت و تغییر آن. مترجم مهدی قراچه داغی(1388) نشر دایره، چاپ دهم، 12-21.

بشارت، محمد علی(1383) بررسی رابطه بین کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان در دانش آموزان. مجله روان نشاسی تربیتی، سال سی و چهارم، شماره 1، صص 1-19.

بشارت. محمد علی، حبیب نژاد. محمد و گرانمایه پور. شیوا( 1389) کمالگرایی و سلامت روان. تازه های و پژوهش های مشاوره. جلد 8. ص 7-22.

بشارت. محمد علی(1383) کمالگرایی و موفقیت تحصیلی. مجله علوم روانشناختی. دوره سوم. شماره 12. ص 321-335.

بشارت.محمد علی، جوشن لو، محسن، میرزمانی. سید محمود(1386) رابطه سبک های دلبستگی و کمال گرایی. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار. دانشگاه شاهد. سال 14. شماره 25. ص 11-19.

جوکار.بهرام(1384) بررسی رابطه جهت گیری هدف و خودتنظیمی در دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره 22. شماره 4. ص 56 تا 71.

جوکار. بهرام و لطیفیان. مرتضی(1385) رابطه ابعاد هویت و جهت گیری هدف در گروهی از دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان شیراز و یاسوج. محله علوم اجتماعی و انشانی دانشگاه شیراز. دوره 25. شماره 4. ص 27- 46.

حمیدی، فریده و قیطاسی، معصومه(1390) مقایسه کمالگرایی و مسئولیت پذیری در دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر اهواز به تفکیک جنس. فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، سال ششم، شماره 18، ص 159-188.

حواله کیا، سعید (1384)، افزایش حس مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس در نوجانان ، فرهنگ همدان شماره 36و 37.

حاجی یخچالی، علیرضا، حقیقی، جمال و شکرکن، حسین.(1380) بررسی روابط ساده و چندگانه پیشایندهای مهم و مربوط با جهت گیری هدف تبحری و رابطه آن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره 8. صص 31-48.

خادمی. محسن و نوشادی.ناصر(1385) بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انشانی دانشگاه شیراز. دوره 25. شماره 4. زمستان 1385.

خدا بخشی ، مهدی و عابدی ، محمدرضا (1388). بررسی روش های افزایش مسئولیت پذیری در 32 دانش آموزان دوره راهنمایی ، مقاله فارسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناختی دانشگاه الزهرا.

خادمی، محسن، و نوشادی، ناصر(1385) بررسی رابطه بین جهت گیری هدفی با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر شیراز، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. شماره 25 دوره 4، صص 63-78.

خیاطان، فلور، احدی، حسن، کامکار، منوچهر، نفیسی، غلامرضا(1391) الگوی ساختاری رابطه آسیب های روانی-سازمانی با فشار شغلی، رضایت شغلی و سلامت روان با توجه به نقش واسطه ای کمال گرایی شغلی در معلمان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. سال یازدهم، شماره 4، زمشتان 1391، صص 18-32.

زارع، حسین، صفاری نیا، مجید، و رضایی، پریسا(1392) مقایسه راهبرد های فراشناختی یادگیری، کمال گرایی و انگیختگی شناختی بین رتبه های برتر و سایر داوطلبان ورودی سراسری دانشگاه ها. دانش و پژوهش در رواننشاسی کاربردی. سال چهاردهم. شماره 1، صص 53-62.

زاهد بابلیان، عادل، پوربهرام، روشنک، رحمانی، سمیرا(1389) بررسی رابطه ساده و چندگانه کمال گرایی، جهت گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی. دانشگاه شاهد. سال 17. شماره 30. ص 40-58.

صاحبی,علی(1390). نظریه انتخاب، واقعیت درمانی: فرایندی با تأکید بر انتخاب، مسئولیت پذیری و ارزیابی شخصی. مشاور مدرسه. دوره هفتم.شماره 27. ص 4-10.

صحرایی. ام هانی، خیروی. زهره، و بشارت. محمد علی( 1388) رابطه کارآیی خانواده با کمال گرایی مثبت و منفی در دانش آموزان شهرستان نوشهر. خانواده پژوهش. شماره 17 سال 5- ص 43-56.

هاشمي، لادن و لطيفيان، مرتضي. (1388). بررسي رابطه بين كمال گرايي و جهت گزيني هدف در ميان دانش آموزان پيش دانشگاهي دولتي (با گرايشهاي علوم تجربي و رياضي). مجله مطالعات روانشناختي، 3، 9-26.

کیانپور قهفرخی، فاطمه، مروج، فائزه، علی مدد، مروج، و زندیان، خدامراد(1389) بررسی رابطه متغیر های کمال گرایی و مسئولیت پذیری با اختلال وسواس فکری-عملی در پزشکان ساکن اهواز. مجله علمی پزشکی، دوره 9، شماره 3، ص 28-35.

کیانپور قهفرخی، فاطمه، مروج، سید فاطمه، علی مدد، زهرا و زندیان، خدامراد. (1389).بررسی رابطه کمال گرایی و مسئولیت پذیری با اختلال وسواس فکری- عملی در پزشکان ساکن اهواز. مجله علمی پزشکی. دوره9.شماره 3.

محمدی، علی(1386). بررسی نقش مسئولیت در ایجاد سازگاری نوجوانان ناسازگار پایه دوم و سوم مقطع راهنمایی پسرانه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی، رشته رواننشاسی بالینی.

مهدوی، اسماعیل، میر صلاح الدین، عنایتی، و نیسی، عبدالکاظم(1389) بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری بر عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع متوسطه. یافته های نو در روانشناسی. ص 117-132.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع کمال گرایی

منابع لاتین:

Ames. C. (1992). Classroom: goals, structures and student. Journal of Educational Psychology. 84, 241-261.

Ames, C. (1984). Achievement Attributions and Self-Instructions Under Competitive and Individualistic Goal Structures. Journal of Educational Psychology. 76, 478-487.

Ames, C. and Archer, J. (1988). Achievement Goals in the Classroom: Students’ Learning Strategies and Motivation Processes. Journal of Educational Psychology. 80, 260-267.

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, Structure and Students Motivation. Journal of Educational Psychology. 80 (3), 260-267.

Archer, J. (1994). Achievement Goals as a Measure of Motivation in University Students. Contemporary Educational Psychology. 19, 430-446.

Attenweiler, W.J. and Moore, D. (2006). Goal orientations: two, three, or more factors? Journal of Educational and Psychological Measurement, 66(2), 342–352.

Certo SC. Principles of Modern Management Functions and Systems. 2nd ed. Massachusetts: Allyn and Bacon INC 2004; p. 119-30.

Certo SC.2004 Principles of Modern Management Functions and Systems. 2nd ed. Massachusetts: Allyn and Bacon INC 2004; p. 119-30.

Elliot, A. J., Harackiewicz, M. J. and Barron, E. (1997). Predictors and Consequences of Achievement Goals in the College Classroom: Maintaining Interest and Making the Grade. Journal of Personality and Social Psychology. 73 (6), 1284-1295.

Elliot, E. and Dweck, C. (1988). Goal: An Approach to Motivation and Achievement. Journal of Personality and Social Psychology. 54 (1), 5-12.

Elliot, A.J, Sheldon, K.M. (1997). Avoidance achievement motivation: a personal goals analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 73 (1),171–185.

Elliot, A.J., Shell, M.M., Henry, K.B. & Maier, M.A. (2005). Achievement goals, performance contingencies, and performance attainment: an experimental test. Journal of Educational Psychology, 97 (4), 630–640.

Elliot, A.J & McGregor, A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80 (3), 510–519.

Elliot, A.J, McGregor, A. & Gable, s. (1999). Achievement goals, study strategies, and exam performance: A meditational analysis. Journal of Educational of Psychology, 91 (3), 549-563.

Frost, R, Marten, P, Lahart. C, & Rosenblatt,R(1990) the dimention of perfectionism. Cognitive therapy and research, 14, 449-468.

Frost,R. & handerson, K(1991) perfectionism and reaction to athletic competition. Journal of Sport and exercise Psychology, 13, 323-335.

Hewitt, P.L &Flett, G.L(1991) the multi dimension perfectionism scale: reliability, validity and psychometric properties in psychiatric samples. Psychological assessment: a journal of consulting and clinical psychology. Vol 3. No 3. 464-468.

Holender, M.H(1965) perfectionism. Comprehensive psychiatriy, 6, 96-103.

Hamachec, D.E(1978) psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psycho logy, 15,27-33.

Nicholls, J. G. (1984). Achievement Motivation: A Conception of Ability, Subjective Experience, task Choice, and Performance. Psychological Review. 91, 328-346.

Neumeister, k. s,(2004) Underestanding the relationship between perfectionism and achievement motivation in gifted college students, the gifted child quarterly, 48, 3, 219-231.

Neumeister, k. l. s & Finch, h ( 2006) perfectionism in high-ability students: relational precursors and influences on achievement motivation, the gifted child quarterl, 50, 3, 238-252.

Pintrich, P.R & Schunk., D, H. (2002). Motivation in education: theory, research, & applications. New Jersey: Johnston

Stober,J & Otto, K(2006) positive conceptions of perfectionism: approaches, evidence, challenges. Personality and social psychology review, 10. 295-319.

Urdan, T. & Maehr, M. (1995). Beyond a two-goal theory of motivation and achievement: A case for social goals. Review of Educational Research, 65, 213-243.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کمال گرایی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق


کمال گرایی


تعریف کمال گرایی


تاریخچه کمال گرایی


پیشینه کمال گرایی


مبانی نظری کمال


مبانی


نظری


پیشینه


تحقیق


کمال


گرایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی | pdf4

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل مبانی نظری و پیشینه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی با لینک مستقیم ...

کمال¬گراییتعریف کمال در فرهنگ¬های لغت چنین است: «عالیترین درجه¬ی صحت و کامل بودن که قابل پیشی-گرفتن نیست (فرهنگ لغت مریام – وبستر، 1993) .و . . .

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 20 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود فایل به روی ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی - دانلود کاملترین مبانی ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی. کمال گرایی که از اوایل قرن بیستم مفهوم مورد علاقه روان شناسان بوده عبارت است از: «گرایش افراطی به بی عیب و نقص بودن، کوچک ترین اشتباه خود را گناه نابخشودنی دانستن و مضطربانه در انتظار ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی با لینک مستقیم ...

کمال¬گراییتعریف کمال در فرهنگ¬های لغت چنین است: «عالیترین درجه¬ی صحت و کامل بودن که قابل پیشی-گرفتن نیست (فرهنگ لغت مریام – وبستر، 1993) .و . . .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی ( فصل دوم پایان نامه )

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,کمال گرایی,پایان,نامه ),,مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی ( فصل دوم پایان نامه ),فروشگاه کالج پروژه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی | pdf4

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل مبانی نظری و پیشینه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی | pdf4

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل مبانی نظری و پیشینه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی(فصل دوم )

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی(فصل دوم) در 21 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی | pdf4

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل مبانی نظری و پیشینه

مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی - دانلود کاملترین مبانی ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی. کمال گرایی که از اوایل قرن بیستم مفهوم مورد علاقه روان شناسان بوده عبارت است از: «گرایش افراطی به بی عیب و نقص بودن، کوچک ترین اشتباه خود را گناه نابخشودنی دانستن و مضطربانه در انتظار ...

هويت معماري، تبيين معناي هويت در دوره هاي پيشامدرن، مدرن و فرامدرن

دانلود بررسی معماری مسجد جامع قزوین word

طرح تفصیلی شمال غرب مشهد

مقاله بررسی نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه

رودخانه کرخه

پروژه کارآفرینی تولید ماءالشعیر

طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

راهکار های سرعت بخشی در مسکن مهر

مقاله بررسی روشهای فرآوری كانی آنولیت ، فلز آلومینیوم

طرح توجیهی و کار آفرینی سیلندر(تانک) گاز مایع