دانلود رایگان


تحقیق بررسی مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل تحقيق بررسي مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگر در 22 صفحه ورد قابل ويرايش

اختلال ناگهاني در منطقه اي از مغز، مثلاً در اثر سكته هاي مغزي، باعث نقصهاي عصبي مستقيماً مطابق با منطقة آسيب ديده مي شود و آسيب درست از اين منطقه شروع ميشود. به علاوه ديگر نقصهاي باليني كه به عنوان نقصها يا تأثيرات دوم يا Secondarg remote ناميده مي شوند. وي قسمتهاي بي عيب باقيمانده از مغز تأثير خود را مي گذراند. (براي مثال به علت قطع شدن ارتباط آنها با ناحيه آسيب ديده) اين پديده به عنوان diashisis ناميده شده است. diashisis (نقص الكتريكي و functional كه بعلت آسيب در قشر مغز آغاز مي شود و در منطقه اي دورتر از منطقه آسيب ديده نيز اين آسيب را مي توان فهميد منطقه اي كه خود آسيب مي بيند وي از لحاظ عصبي (ارتباط عصبي ) به آن اتصال دارد.

اين پديده باعث شده ، خصوصاً در مورد ارتباط بين نيمكره چپ و راست مغز، مسأله ويژه اي كه در ارتباط با هر يك از نيمكره ها وجود دارد باعث مشكل در فهم و درك پديده شود. اين مقاله بعضي از مدلهاي Neurocouputetional اخير را مورد مطالعه قرار داده (اثر و كيفيت diashisis) مدل ارائه شده تنها يك مدلي است كه همه خصوصيت ديگر بين نيمكره ها و همه اثر diashisis را شرح مي دهد. در انتها، نتايج تأثيرات زيرقشري نيمكره چپ و راست روي خصوصيت نيمكره ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

1- مقدمه: Stoke : يا (سكته مغزي) ، اختلال ناگهاني است كه در جريان supply كردن خون براي مغز بوجود مي آيد. زمانيكه يك سد ناگهاني در برابر جريان خون در سرخرگهاي مغزي ايجاد مي شود متعاقب آن باعث كمبود خون رساني به آن ناحيه شده و ايسكميك مغزي را به دنبال دارد. سكته مغزي يكي از بيماريهاي شايع در نورولوژي است. براي مثال سومين عامل مرگ در كشور آمريكاست و اغلب موارد باعث نقص در بستر كرونيك (نقص در سيستم عصبي ، عضلاني قلبي ) اختلاف در زبان و صحبت كردن و مشكلات حافظه اي را به دنبال دارد. اين باعث شده كه توجه بسيار زيادي روي تحقيقات در مورد اين مطلب در طي چند دهة اخير صورت گيرد. اكثر اين تحقيقات به دنبال اصلاح كردن يافته ها و دانسته ها درباره مكانيسم و پاتوفيزيولوژي اين بمياري (strake) هستند. يافته ها اين تحقيقات در اكثر موارد بسيار پيچيده و حتي بسيار مورد بحث و جدل بوده اند.

در حال حاضر يك ترديد ذاتي دربارة اينكه چه فاكتورها و عواملي باعث مي شوند كه ناحيه آسيب ديدة اوليه به بافتهاي مجاور مغز گسترش يابد، وجود دارد.

پيچيده بودن مغز در حين سكته مغزي باعث شده به اين نتيجه برسيم كه مدلهاي Computational مي توانند ابزار بسيار قدرتمندي براي درك عميق ما دربارة Stroke باشد. محدوديت دربارة تكنولوژي مدلهاي عصبي و علم نورد سيانتيفيك Neurosaentific باعث شده بوجود آوردن و ساختن جزئيات مدل غيرممكن و غير عملي باشد.

هر چند كه ثابت شده كه مطالعه روي بعضي قسمتهاي بخصوص از سكته مغزي ممكن مي باشد. (يا مثل ديگر اختلالات نورولوژيك ]2و1[ ) بوسيله مدلهاي عصبي براي مثال يافته هاي بسياري از مدلهاي عصبي ]30007[ روي اين متمركز شده اند كه قشر آسيب ايده چطور روي بافتهاي مجاور، فعاليتهاي و حركتي آن را مختل مي كند.

اين مدلها ، نتايجي كه داده اند بيشتر مبتني بر مشاهده هاي بعدي روي مطالعات حيواني بوده ]9/8[ ديگر مدلهاي Computational به عنوان متدهاي مرتبط استفاده شده است براي آزمايش كردن: (به عنوان مثال : چطور تغييرات بيوشيميايي / بيوفيزيكي كه بافت آسيب ديده مغز اتفاق مي افتد،‌مي تواند اختلال اوليه را و چطور آنها مي توانند نامتقارن بودن چپ و راست فعاليت الكتريكي كه از مغز ثبت مي شود، توضيح دهند. ]12[

يكي از موضوعات مهمي كه دربارة Stroke وجود دارد و بعنوان يكي از حل نشده، باقيمانده است مكانيزمهايي است كه دربارة اثر اختلال در ناحيه دورتر وجود دارند: مطابق با موضوع، سكته به دليل نقص سيستم نورولوژيك مستقيماً قابل پخش به نواحي آسيب دديه است. بعضي ديگر از نقصهاي كلينيكي (clinical) مطابق با اختلال (secondar fictional) در فاصله دورتري از ناحيه آسيب ديده مغزي ديده مي شوند. كه حتي از لحاظ ارتباط عصبي دوم از يكديگر جدا مي باشند. (پديدة diaschisis ) مكانيزمهاي تأثيرات cmote ، خصوصاً كه مورد interaetion بين چپ و راست مغز باعث شده كه فهم ها در درك تئوريهاي ويژه femispheric با مشكل مواجه شود.

در بخش بعدي با تأثيرات remote از اختلالات موضعي مغز را مورد مطالعه قرار مي دهيم و اينكه چرا در فهم مطالب با مشكل مواجه مي شويم. در قسمت بعدي سپس بعضي از مدلهاي عصبي كه ارتباط بين ناحيه هاي چپ و راست نيمكره مغزي را شامل مي شود مورد مطالعه قرار مي دهيم.

وقتي كه اين مدلها در نهايت براي simulate كردن ناحيه آسيب ديده بكار گرفته شد، هيچ فرض مدللي دربارة تبادلات femispheric (literaction) از طريق Corpus collosun ، قادر نخواهد بود نتايجي را كه شامل تنها استنباط از يك طرف (وجه) (lateralization) و يا به وسيله تغييرات diasctisis است بدست آورد

در نهايت قضيه را با بحث در مورد نتيجه اي كه از آزمايشات couputational بدست آورده ايم تمام مي كنيم هر چند در قسمت زير ، مدلي را ارائه مي كنيم كه بتواند 1- هر دو مسأله (substantial Specilization , diashisis) را پوشش دهد.

2- مسأله دشوار Callosal

متعاقب سكته مغزي در يك لوب از مغز، كاهش شديد فعاليت عصبي، كاهش متابوليسم و اكسيداسيون و كاهش جريان خون در مغز را در ناحيه مجاور (ناحيه بدون آسيب) خواهيم داشت (Contralateraly) (Oxidative Metabelism) ]14 و 3[

و نميكره بوسيله مسير بزرگي از فيبرهاي عصبي به نام (Corpas callosum) به هم ارتباط دارند.

اين نوع از بيماري diashisis ، اغلب به عنوان transcallosal diashisis معروف است.

شدت خارج شدن از حالت نرمال متناسب با حجم و شدت ناحيه آسيب ديده (intract) عنوان مي شود. و تغييرات تا سه الي چهار هفته بعد از آسيب (سكته) روند پايداري از خود نشان مي دهد. به علاوه ، اغلب پذيرفته شده كه traascallasl diashisis جوابگوي قسمتي از اختلالاتي كه در سكته رخ مي دهد،‌مي باشد. ]14[ مثلا شامل يافته هاي مربوط به فعاليتهاي حسي حركتي (Sensorimoter) متعاقب آسيب ]15[ اگر چه كه حتي در اين مورد هم مورد بحث و challenge مي باشد. ]16[.

به طور گسترده اي فرض مي شوند اولين مكانيسم پاسخگو براي transcallosal disshsis حذف ورودي هاي تحريك از نيمكره آسيب ديده به نقطه مقابل آن در نيمكره ديگر از طريق callosrm corpus است.

اگر چه ،‌تغيير در نورتر سميترها (neurotransmitters) و پديده "steal" ]19-17 و 15و 14[ ]تغيير حالت و برگشت چيزي از حالت نرمال[ حفاظت از چنين آسيبهايي از مسيرهاي متفاوتي صورت ميگ يرد. براي مثال ؛ مدلهاي حيواني ثابت كرده اند كه تأثيرات متقابل و catoalateral از يك سكته شديد در يك نيمكره به وسيله قسمت ابتدايي Corpus callosum كاهش پيدا كرده و يا حذف شده ]21و 20[ بنابراين ، اكثر نرونهايي كه داراي آسونهايي در Corpus callosum هستند داراي سلولهاي هرمي (pyromidal) و قسمتهاي اصلي آنها به سلولهاي هرمي ختم و داراي سلولهايي با موقعيت ثابت با سيناپسهاي نامتقارن هستند.]23 و 22[.

همه اينها مكانيسم كاهش اثر اختلال در ناحيه مقابل و تأثير آن روي بافتهاي بدون آسيب از طريق corpus callosum دفاع مي كنند.

هر چند كه فرض تأثيرات torscallosal در ابتدا تحريكي است پذيرفته شده است اما بازهم، مورد بحث باقي مانده است. منتقدان بسياري (مخالفان ) روي ارتباط و interaction بين دو نيمكره كه آيا فعاليتشان بازدارنده است يا رقابتي؟! تناقض دارند. ]32-25[

فرضيه اي كه انتهاي اين ديدگاه مورد حمايت است اين حقيقت است كه مكانيسم تحريكي torscallosal به صورت الكتروفيزيولوژيكي اندازه گيري شده و ثابت كرده اند كه داراي رامند كم يعني در زير استانه تحريك است (subthereshold) و در ادامه ثابت شده كه مكانيسم آن بيشتر بازدارنده است.]33[

مشاهده هاي تأثيرات بازدارنده transcallosal از اينجا ناشي شده كه خصوصيتهاي ويژه مغز در مورد زبان و ديگر پديده ها ممكن است به صورت صعودي افزايش پيدا كند (در interdemispheric competition ) تئوري تحريك مغناطيسسي از درون جمجمه (بالاي جمجمه ) transcranial و مطالعات روي آن به صورت واضحي نشان داده اند كه فعاليت كرتكس حركتي فعاليت بازدارنده اي را در مقابل نقطه متضاد آن در نيمكره ديگر نشان مي دهد.]31-28[ و اين بحثها به اين نتيجه ختم شده كه شكاف بين دو نيمكره به عنوان يك عامل انتقال دهنده اطلاعات ابتدا به صورت بازدارنده مي باشد. ]25[

در نهايت چيزي كه از collosal dlilemnia استخراج شده تغييرات افوق كننده در ناحيه هاي دور از منطقه آسيب ديده و ديگر مشاهدات بيان مي كنند كه در ابتدا interaction بين دو نيمكره به صورت تحريكي ظاهر مي شوند در حاليكه داده هاي فيزيولوژيكي و روانشناسي خصوصيت اوليه آن را بازدانده ذكر كرده اند.

معما اينطور است كه هيچكدام از فرض ها در بازه اثر callosal به تنهايي مورد ملاحظه نبوده بلكه تا كنون ظاهراً داده هاي متضادي با هم مورد توجه بوده است.

3- مدل كردن intraction هاي fernispheric و خصوصيت آنها Specialization :

تعدادي از خصوصيات femispheric ، زمانيكه وظيفه يكي از نيمكره ها مقدم به ديگري مي شود، شناسايي شده كه در انسانها هم وجود دارند. ]35 و 34[ اين رفتارهايي كه بصورت lateralization هست همانند I/ زبان (تكتم)1،

The prefercntial use in voluntary motor

acts of the hand of one side

III Visuospatial پردازش :

(پردازش ايده فاصلاي يا قضايي)

Pertaining to the ability to urderstand visual

representations and their spatial relationships.

IV emotion and its facial ekpression

VI attention (توجه)

تحريكي است يا بازدارنده؟

مسأله اي كه پيش تر در مبحث دشوار callosal بيان شد.

البته اين مسأله به طريقه هاي مختلفي حل شده مثلاً يكي از آنها دربرگرفتن مختلط هر دوي آنها باهم در يك زمان و فضاي بخصوص است. ]55[ البته روش ديگري كه در اين مقاله ذكر شده استفاده از مدلهاي پيشرفته در برقراري ارتباط بين نيمكره هاست و آن تأثيرات زير كرتكس روي خصوصيت ويژه نيمكره هاست.


4. مفهوم Diashisis در ماجراي رقابت بين نيمكره ها:

همانطور كه قسمت قبل بيان شد، يك متضادي در مدلسازي عصبي وجود دارد: هيچ فرض قابل اثباي تاكنون نتوانسته است يك Lateralization قوس را مثل زحدادهايي كه درباره زبان اتفاق مي افتد و همچنين همزمان بتواند الگوهاي فعاليت ديده شده در آسيبها را توضيح دهد. مخصوصاً اينكه، بوسيله مدلهاي محاسباتي دريافته ايم كه نامتقارن متعادلي كه بين نميكره ها وجود دارد Lateralizarion قوي در اثر عمل بازدارنده Callesal رخ مي دهد و عمل ، كمشر فعاليتها در آسيبهاي دو طرفه مغز كه به Diashisis معروف شده تنها در مدلهايي كه تاثير تحريكي Callosal را در نظر
گرفته اند، ديده شده است.

به اين دليل، ما فرض كرده ايم كه Lateralization قوي و همچنين رخ دادن آسيبهاي معروف به Diashisis مي تواند در آب مدل با مفروض دانستن تاثيرات تحريكي Callosal و همچنين مكانيسم Svbcortical براي رقابت بين دو نيمكره، ايجاد شود ]57و56[ .


پروژه بررسي مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگر


مقاله بررسي مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگرتحقیق


بررسی


مدلهاي


محاسباتي


عصبي


از


تأثير


جانبي


ناحيه


آسيب


ديده


مغز


روي


نواحي


ديگر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ...

تحقیق مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر . 7500 تومان ...

پایان نامه پروژه تحقیق | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری ...

روش تحقیق « بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه » 32 ص ... 17 مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگر 22 18 آفازي (آنومي) 90 ...

مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز ...

مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر از منطقه آسيب ديده

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود - دانلود رایگان

تحقیق درمورد رشته های دوچرخه کوهستان 6ص خلاصه کتاب کاتلر در مدیریت بازار تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد دانلود تحقیق درباره ی مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر از منطقه آسيب ...

تأثير فعاليت عصبي سمپاتيك و كته كولامين‌‌ها روي نورون‌‌هاي ...

تأثير فعاليت عصبي سمپاتيك و كته كولامين‌‌ها روي نورون‌‌هاي آوران اوليه دسته بندي: مقالات / پزشکی 6 آذر در شرايط عادي، نورون‌‌هاي آوران اوليه نسبت به كته كولامين‌‌ها حساسيتي نداشته و فعاليت آنها تحت تأثير جريان سمپ�

مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز ...

مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر از منطقه آسيب ديده

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار ...

1384 - مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگر 22 1385 - آفازي (آنومي) 90 1386 - اگزماي دست 30 1387 - آمانتادين دارويي (بيماري پاركينسون) 57 1388 - بيماري مننژيت 8

پایان نامه پروژه تحقیق | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری ...

روش تحقیق « بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه » 32 ص ... 17 مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگر 22 18 آفازي (آنومي) 90 ...

آموزش سئو - mihanblog.com

اما اگر از این طریق موفق نشدید و یا فقط می خواهید حالت دارک را برای IDM فعال کنید، می توانید از رابط کاربری خود برنامه به منوی View رفته و گزینه Dark Mode support را فعال کنید. اسکن فایل ها بعد از دانلود . ترفندهای اینترنت دانلود منیج

مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز ...

مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر از منطقه آسيب ديده

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود - دانلود رایگان

تحقیق درمورد رشته های دوچرخه کوهستان 6ص خلاصه کتاب کاتلر در مدیریت بازار تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد دانلود تحقیق درباره ی مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر از منطقه آسيب ...

پایان نامه پروژه تحقیق | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری ...

روش تحقیق « بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه » 32 ص ... 17 مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگر 22 18 آفازي (آنومي) 90 ...

تلخیص کتاب حدیث پیمانه 100 ص

کاربران گرامی فایل تحقیق در مورد تلخیص کتاب حدیث پیمانه ۱۰۰ ص که از دسته بندی عمومی و آزاد می باشد و با برچسبهای تحقیق در مورد تلخیص کتاب حدیث پیمانه ...

مقاله مراحل اصولی طراحی کارخانه

,مقاله مراحل اصولی طراحی کارخانه,فروشگاه فایل های دانشجویی

آموزش سئو - mihanblog.com

اما اگر از این طریق موفق نشدید و یا فقط می خواهید حالت دارک را برای IDM فعال کنید، می توانید از رابط کاربری خود برنامه به منوی View رفته و گزینه Dark Mode support را فعال کنید. اسکن فایل ها بعد از دانلود . ترفندهای اینترنت دانلود منیج

منطقه آسيب ديده - filemarket.org

تحقیق مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر از منطقه آسيب ديده ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار ...

1384 - مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگر 22 1385 - آفازي (آنومي) 90 1386 - اگزماي دست 30 1387 - آمانتادين دارويي (بيماري پاركينسون) 57 1388 - بيماري مننژيت 8

آموزش سئو - mihanblog.com

اما اگر از این طریق موفق نشدید و یا فقط می خواهید حالت دارک را برای IDM فعال کنید، می توانید از رابط کاربری خود برنامه به منوی View رفته و گزینه Dark Mode support را فعال کنید. اسکن فایل ها بعد از دانلود . ترفندهای اینترنت دانلود منیج

پاورپوینت خلاصه اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

کابرد سیستم های اطلاعات مکانی د رتحقق پذیری اصول پدافند غیر عامل

پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های دگرگونی در 64 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر

سطحبندی سکونتگاههای روستایی بر اساس توان انسانی از دیدگاه آمایش سرزمین

پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های دگرگونی در 64 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر

مدیریت عرضه و تقاضا

مدل رتبه اندازه

طرح توجیهی و کار آفرینی سنگ ساب

شارل ادوارد ژانره ( لوکوربوزیه )

اقلیم و معماری مرتضی کسمایی